فهرست بستن

اهدا کنید

حلقه دوستان از نظر مالی مستقل است و کار خود را با کمک های مالی فعال تامین می کند و در جلسات خود به طور منظم درآمد و هزینه را گزارش می دهد.

حساب کمک مالی
 "همبستگی بین المللی eV"
 IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

کلیدواژه "همبستگی پناهندگان"

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی