فهرست بستن

شکایت قانون اساسی! - اکو را فشار دهید

آلسا مفواپون، سخنگوی فدرال همبستگی دوستان پناهنده، به نمایندگی از شرکت حقوقی Meister&Partner و با همکاری انجمن حقوق آزادی و Pro Asyl، یک شکایت قانون اساسی ارائه کرد. مصونیت آپارتمان باید بدون محدودیت در مورد اسکان پناهندگان نیز اعمال شود! را دوستان همبستگی پناهندگان این شعار را به عنوان خود سازماندهی پناهندگان و مردم در همبستگی نشان می دهد "حالا بیا صحبت کنیم" و از این نظر در گذشته به موفقیت های حقوقی مهمی دست یافته است، به عنوان مثال علیه روزنامه BILD یا علیه Weidel/AfD به دلیل تحریک غیرقابل تحمل آنها.

دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت را بررسی خواهد کرد و تصمیم آن نقش مهمی در تعیین قانون اساسی بودن اقدامات مورد بحث خواهد داشت.

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/verfassungsbeschwerde-nach-einsatz-in-lea-ellwangen-100.html

https://www.schwaebische.de/regional/ostalb/ellwangen/alassa-mfouapon-legt-beschwerde-beim-bundesverfassungsgericht-ein-1991093

https://taz.de/Verfassungsbeschwerde-eines-Kameruners/!5967661/

https://www.rf-news.de/2023/kw42/verfassungsbeschwerde-eingereicht

https://www.evangelisch.de/inhalte/222174/19-10-2023/verfassungsbeschwerde-mehr-schutz-fuer-fluechtlingswohnungen-gefordert

https://freiheitsrechte.org/themen/soziale-teilhabe/lea-ellwangen

https://www.badische-zeitung.de/eine-abschiebung-als-durchsuchung

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1177159.abschiebungen-gefluechtetenrechte-missachtet.html

https://www.freie-radios.net/122662

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gff-alassa-mfouapon-verfassungsbeschwerde-ellwangen-durchsuchung-lea-fluechtling/

https://rdl.de/beitrag/verfassungsbeschwerde-f-r-unverletzlichkeit-der-wohnung-erstaufnahmelagern

https://www.podcast.de/episode/615685091

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی